• Cech suché výtavby ČR
  • Cech suché výtavby ČR
  • Cech suché výtavby ČR
  • Cech suché výtavby ČR
  • Cech suché výtavby ČR

 

Certifikace firmy znamená, že firma (fyzická osoba) je odborně způsobilá na montáž protipožárních  konstrukcí  podle  vyhl. č. 246/2001 Sb.

Cech suché výstavby ČR spolupotvrzuje oprávněnost zkoušky na vydaném Certifikátu „kulatým“ razítkem  cechu a podpisem.

Certifikační  zkoušky  firem  jsou organizovány  jednotlivými výrobci systémů suché výstavby. Přehled certifikovaných firem s platným Certifikátem je průběžně aktualizován na  web.stránkách cechu pro vyhledávání stavebními úřady, HZS,  investory,  odbornými dohledy či jinými orgány  státní státní správy.      

 

Zkoušky  jsou  jednodenní a na základě úspěšně provedených závěrečných  testů  společnost (firma, fyzická osoba )  obdrží  tzv.  „Certifikát“.  Povinné dokladové části k vydání Certifikátu se přikládají k přihlášce na zkoušku. (kopie živn.listu nebo výpis z OR, min.3refereční stavby , čestné prohlášení o umožnění vstupu  odpovědného zástupce společnosti ( fyzické osoby ), že společnost( firma) umožní vstup  pověřeným zástupcům Cechu  suché výstavby na jimi realizované stavby ).

Závěrečné testy -  se průběžně aktualizují. Další podrobnosti viz.  webové stránky jednotlivých výrobců .

 

Certifikace montážních firem není určena pro začátečníky !

Platnost  Certifikátu:

3-letý cyklus pro nečleny Cechu

5-letý cyklus pro členy Cechu

Termíny, místa  a  přihlášení na zkoušku:  probíhá pouze formou   internetové registrace na web stránkách  výrobců.  Jen touto formou bude Přihláška  platná.  

  1. výrobce KNAUF  na web  http://www.knauf.cz/prehled-a-terminy-certifikace
  2. výrobce RIGIPS  na web https://www.rigips.cz/skola-suche-vystavby/kurz/certifikacni-skoleni-montaze-sadrokartonu/  
  3. výrobce Fermacell na web http://www.fermacell.cz/cz/content/skoleni-a-seminare-.php
  4. výrobce  Siniat  na web : http://www.siniat.cz/cs-cz/kontakt   nejsou vypsány termíny -  informace  u pracovníka  společnosti Siniat

 

     

Kdy mohu  zhotovovat konstrukce suché výstavby ?
Jaké jsou sankce při nedodržení platné legislativy ? 

 

Jedná se o dva dokumenty :  tzv. živnostenský zákon č.455/1991Sb.  a Nařízení vlády č.278/2008 Sb.


1) Kdy mohu  zhotovovat konstrukce suché výstavby:  
Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností řeší  zákon  č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání  ( živnostenský zákon, dále ŽZ) ve znění pozdějších předpisů. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455

Oprávnění k zhotovování  konstrukcí systémy suché výstavby jsou pouze fyzické a právnické osoby, které mají  dle  ŽZ  ohlašovací živnost ( §19  ŽZ) a to:

a) živnost řemeslnou - §20 – 21 ŽZ -  Zednictví ( příloha č. 1 ŽZ)
nebo
b) živnost vázanou  § 23 – 24  ŽZ - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování  ( příloha č. 2 ŽZ) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455#cast2

Tedy v žádném případě fyzická osoba (OSVČ)  nebo právnická osoba nemůže zhotovovat - tedy není oprávněn   provádět konstrukce suché výstavby na základě
c) živnosti volné ( §25 odst.2  ŽZ) -  (obory činnosti  jsou uvedeny v příloze č. 4 ŽZ) ,  pozn.nejčastěji se uvádí obor  č. 45.  Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti.
Toto  NELZE   použít ( viz. Nařízení vlády č.278/2008 Sb.) !!


V této části ŽZ  rovněž naleznete i jakou potřebujete pro obdržení živnostenského oprávnění odbornou způsobilost!  

Podrobné obsahové náplně jednotlivých živností jsou definovány v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb.  
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-278?text=278%2F2008

2) Jaké jsou sankce při nedodržení platné legislativy

V páté části ŽZ   naleznete veškeré pokuty a sankce při nesplnění podmínek stanovených v zákoně. Jsou zde kromě rozlišení typů přestupku i výše pokut v rozlišení na přestupky právnických a podnikajících fyzických osob.
Pokuty se pohybují  ve výši od 100 000 do 750 000 Kč s rozlišením typu přestupku  při neplnění povinností, které jim ŽZ ukládá!
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455#cast5

( např. v § 61,bod 3 b) lze uložit  fyzické osobě pokutu  v případě, že provozuje činnost, která je ….  b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění,   tak lze dle bodu 4) § 61 uložit pokutu
d) do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b)

 

 


Piktogram
našeho řemesla

Mapa stránek

sledujte nás